Wie zijn wij ?

Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de thuislozenzorg.

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Ter ondersteuning van publieke actoren en verenigingen actief in de dak- en thuislozenzorg, heeft Bruss’help als doel de studie van kwesties gerelateerd aan de thuislozenzorg, het ontwikkelen van een preventieve aanpak en ondersteuning bieden voor de planning en invoering van hulpvoorzieningen voor dak- en thuislozen. Daarnaast heeft Bruss’help een doorverwijzingsfunctie voor gebruikers.

Bruss’help in een notendop:

 • “Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
 • “Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).
 • “Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Sommige functies van Bruss’help zijn afkomstig uit het oude steunpunt voor de thuislozenzorgsector “La Strada”, meer bepaald uit het luik “studies en analyses”. De andere voorziende functies zullen geleidelijk aan tot stand gebracht worden vanaf de herfst van 2019.

logo brusshelp icon

 

De huidige actieve functies van Bruss’help zijn:

 • De organisatie van een tweejaarlijkse dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Het beheer van een centrale gegevensregistratie: een statistisch databank dat permanent wordt aangevuld en jaarlijks up-to-date gehouden wordt. Op basis hiervan worden de profielen en behoeftes van dak- en thuislozen die in Brusselse opvangcentra verblijven, in kaart gebracht.
 • De publicatie (van onderzoeksverslagen) die een duidelijk overzicht aanbieden over aspecten van thuisloosheid zoals interventies en sectorale problematieken.
 • De organisatie van het Brusselse overleg thuislozenzorg: actoren op het terrein samenbrengen met de overheden en aanpalende sectoren (gezondheidszorg, geestelijke gezondheidzorg en huisvesting). Dit overleg heeft als doel om de informatie-uitwisseling te ondersteunen (praktijk-onderzoek-beleid) en beleidsaanbevelingen te formuleren.
 • De organisatie van thematische coördinaties door de actoren op het terrein samen te brengen met als doel de middelen op een effectieve en efficiënte manier te implementeren. Tegenwoordig zijn er twee coördinaties: Winter- en Straatcoördinatie.
 • Het ontwikkelen van informatietools voor actoren van de sector: met plannen, Pils (informatieplatform) en de Bruss’help-brochure tracht Bruss’help hulpverleners in realtime te informeren over de werking van hulpvoorzieningen, het aantal beschikbare (nood)opvangplaatsen en over specifieke plannen zoals het winterplan en andere thematische coördinaties.
 • Opvangcentra informeren over legale en administratieve wijzigingen inzake de opvang van dak- en thuislozen.

Bruss’help is evenals belast voor de Brusselse coördinatie van het justitieel welzijnswerk

Het coördinerende rol van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bij de verschillende instellingen actief in het Brussels grondgebied is ook van kracht in de sector van justitieel welzijnswerk. In dit kader heeft de GGC een instrument ontwikkeld om overleg en samenwerking te stimuleren tussen de drie gemeenschapscommissies (GGC, CocofVGC), de twee Gemeenschappen (Vlaamse en Franse) en het federale niveau (gevangenissen en penitentiaire administratie).

De algemene doelstelling is de toegang tot de hulpverlening met een kwalitatieve, integrale aanpak te bevorderen voor alle gedetineerden en hun naasten, ongeacht hun oorsprong of cultuur. Dit vertaalt zich in de volgende acties die gelijktijdig opgezet worden:

 • Op vlak van welzijnswerk: door het sociaal werk van de diensten justitieel welzijnswerk en de kwaliteit van hun aanbod te waarderen en hen te ondersteunen in hun opdrachten
 • Op institutioneel vlak: door het ontwikkelen van coherente acties via een echte coördinatie tussen Brusselse instellingen; de vertegenwoordiging van de diensten justitieel welzijnswerk op alle niveaus, alsook door dialoog en overleg met de gemeenschaps-, gewestelijke- en federale overheden (justitie, gevangeniswezen, sociale integratie, gezondheid, ...)
 • Op politiek vlak: door de toenadering van het sociaal beleid van de Brusselse Instellingen

Voor meer informatie over het Justitieel Welzijnswerk, kunt u terecht op de website van de Brusselse Diensten voor Justitieel Welzijnswerk.

 

 

Afdrukken E-mailadres